แบบทดสอบเรื่องคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

คลิกเข้าทำแบบทดสอบที่ 1 แบบทดสอบเรื่อง คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน จำนวน 5 ข้อ
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รหัส ง21101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.กาญจนา พรมประถม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1)

เทคโนโลยี หมายถึงข้อใด
   การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
   การสร้างเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อผ่อนแรงมนุษย์
   ความรู้สมัยใหม่
   ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 2)
IT หมายถึงคำว่าอะไร
   Information Thailand
   Information Technicq
   Information Technology
   Information Technology Thailand

ข้อที่ 3)
ข้อใดเป็นประโยชน์ของผู้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้สะดวกและคุ้มค่ามากขึ้น
   เป็นผู้มีความรู้ก้าวทันเหตุการณ์ปัจจุบัน
   ทำให้มีความรู้ในการเลือกซื้อเลือกใช้อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
   ถูกต้องทุกข้อ

ข้อที่ 4)
เทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล หมายถึงข้อใด
   เทคโนโลยีข้อมูล
   เทคโนโลยีสารสนเทศ
   เทคโนโลยีเครือข่าย
   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 5)
คำกล่าวที่ว่า "โลกไร้พรหมแดน" นั้นหมายถึงข้อใด
   การติดต่อสื่อสารด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
   การคมนาคมด้วยรถไฟฟ้า
   ไม่มีเส้นกั้นพรหมแดนระหว่างประเทศ
   ไม่มีข้อใดถูกต้องไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น